ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564

โครงการจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือชั่วคราวสหกรณ์ประมง (บางจะเกร็ง-บางแก้ว) หมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว (ครั้งที่ ๒)

โครงการจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือชั่วคราวสหกรณ์ประมง (บางจะเกร็ง-บางแก้ว) หมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว (ครั้งที่ ๒)

โครงการจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือชั่วคราวสหกรณ์ประมง (บางจะเกร็ง-บางแก้ว) หมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว (ครั้งที่ ๒)

โครงการจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือชั่วคราวสหกรณ์ประมง (บางจะเกร็ง-บางแก้ว) หมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว (ครั้งที่ ๒)

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 

การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้

          (1) มีสัญชาติไทย

          (2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อบต.บางแก้ว (ตามทะเบียนบ้าน)

          (3) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

          (4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

***กรณีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้วและได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ตำบลอบต.บางแก้วจะต้องมาขึ้นทะเบียนที่อบต.บางแก้ว อีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

          1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง พร้อมสำเนา

          2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา

          3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สำเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี) สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร

หมายเหตุ : กรณีที่คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทน แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย คนพิการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี2562

ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2563  

คือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503  โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

          1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลบางแก้วและยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

          2. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   

                 ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

                 โดยเตรียมเอกสารดังนี้     1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (ตัวจริง)

                                               2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านตัวจริง (ที่เป็นปัจจุบัน)

                                               3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียน ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (กองสวัสดิการ)

(ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. โทร. 034-769789)

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

โทรศัพท์: 0818341776

คุณพึงพอใจอบต.บางแก้ว ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.บางแก้ว

 

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-9789