TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

คู่มือบริการประชาชน อบต.บางแก้ว

คู่มือบริการประชาชน

Attachments:
Download this file (01การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1.pdf)01การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1.pdf[ ]134 Kb
Download this file (02การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 2.pdf)02การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 2.pdf[ ]124 Kb
Download this file (03การขอใช้น้ำประปา.pdf)03การขอใช้น้ำประปา.pdf[ ]98 Kb
Download this file (04การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนย้ายอาคาร.pdf)04การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนย้ายอาคาร.pdf[ ]116 Kb
Download this file (05การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf)05การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf[ ]129 Kb
Download this file (06การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารเกิน200ตรม.pdf)06การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารเกิน200ตรม.pdf[ ]129 Kb
Download this file (07การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf)07การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf[ ]125 Kb
Download this file (08การขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf)08การขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf[ ]137 Kb
Download this file (09การขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf)09การขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf[ ]135 Kb
Download this file (10การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf)10การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf[ ]130 Kb
Download this file (11การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บขนมูลฝอยทั่วไป.pdf)11การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บขนมูลฝอยทั่วไป.pdf[ ]131 Kb
Download this file (12การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล.pdf)12การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล.pdf[ ]130 Kb
Download this file (13การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงเคลื่อนย้ายอาคารมาตรา32.pdf)13การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงเคลื่อนย้ายอาคารมาตรา32.pdf[ ]118 Kb
Download this file (14การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารเกิน200ตรม.pdf)14การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารเกิน200ตรม.pdf[ ]126 Kb
Download this file (15การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf)15การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf[ ]89 Kb
Download this file (16การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf)16การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf[ ]139 Kb
Download this file (17การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf)17การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf[ ]133 Kb
Download this file (18การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf)18การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf[ ]127 Kb
Download this file (19การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป.pdf)19การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป.pdf[ ]128 Kb
Download this file (20การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล.pdf)20การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล.pdf[ ]129 Kb
Download this file (21การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf)21การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf[ ]118 Kb
Download this file (22การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf)22การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf[ ]123 Kb
Download this file (23การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม.pdf)23การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม.pdf[ ]109 Kb
Download this file (24การขอรับบำเหน็จปกติหรือรายเดือนของลูกจ้างประจำ.pdf)24การขอรับบำเหน็จปกติหรือรายเดือนของลูกจ้างประจำ.pdf[ ]106 Kb
Download this file (25การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว.pdf)25การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว.pdf[ ]113 Kb
Download this file (26การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของอปท.pdf)26การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของอปท.pdf[ ]111 Kb
Download this file (27การขอหนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารไม่เกิน200ตรม.pdf)27การขอหนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารไม่เกิน200ตรม.pdf[ ]119 Kb
Download this file (28การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21.pdf)28การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21.pdf[ ]146 Kb
Download this file (29การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf)29การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf[ ]126 Kb
Download this file (30ขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถกลับรถทางเข้า-ออกมาตรา34.pdf)30ขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถกลับรถทางเข้า-ออกมาตรา34.pdf[ ]128 Kb
Download this file (31การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา21.pdf)31การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา21.pdf[ ]147 Kb
Download this file (32การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา33.pdf)32การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา33.pdf[ ]123 Kb
Download this file (33การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา22.pdf)33การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา22.pdf[ ]132 Kb
Download this file (34การจดทะเบียนพาณิชย์ 28ตั้งใหม่.pdf)34การจดทะเบียนพาณิชย์ 28ตั้งใหม่.pdf[ ]122 Kb
Download this file (35การจดทะเบียนพาณิชย์ 28เปลี่ยนแปลงรายการ.pdf)35การจดทะเบียนพาณิชย์ 28เปลี่ยนแปลงรายการ.pdf[ ]116 Kb
Download this file (36การจดทะเบียนพาณิชย์ 28เลิกประกอบพาณิชยกิจ.pdf)36การจดทะเบียนพาณิชย์ 28เลิกประกอบพาณิชยกิจ.pdf[ ]118 Kb
Download this file (37การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา39ทวิ.pdf)37การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา39ทวิ.pdf[ ]145 Kb
Download this file (38การแจ้งขุดดิน.pdf)38การแจ้งขุดดิน.pdf[ ]122 Kb
Download this file (39การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ.pdf)39การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ.pdf[ ]126 Kb
Download this file (40การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา39ทวิ.pdf)40การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา39ทวิ.pdf[ ]148 Kb
Download this file (41การแจ้งถมดิน.pdf)41การแจ้งถมดิน.pdf[ ]94 Kb
Download this file (42การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา39ทวิ.pdf)42การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา39ทวิ.pdf[ ]128 Kb
Download this file (43การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)43การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]120 Kb
Download this file (44การรับชำระภาษีป้าย.pdf)44การรับชำระภาษีป้าย.pdf[ ]116 Kb
Download this file (45การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf)45การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf[ ]116 Kb
Download this file (46การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf)46การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf[ ]113 Kb
Download this file (47การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf)47การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf[ ]111 Kb
Download this file (48การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันะยะที่1.pdf)48การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันะยะที่1.pdf[ ]144 Kb
Download this file (49การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่2.pdf)49การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่2.pdf[ ]128 Kb
Download this file (50การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)50การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]121 Kb 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เลขที่ 99 หมู่ 5  ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0-3476-9789  

E-mail : saraban@bangkaewsamutsongkhram.go.th

สำนักปลัด : 0-3476-9789 ต่อ 100
กองคลัง (งานภาษี) : 0-3476-9789 ต่อ 103

กองคลัง (งานการเงิน) : 0-3476-9789 ต่อ 104
 
ห้องปลัด : 0-3476-9789 ต่อ 102
กองช่าง : 0-3476-9789 ต่อ 105
กองสวัสดิการสังคม : 0-3476-9789 ต่อ 101
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.