TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรสำนักปลัด อบต.บางแก้ว


นายชินวัฒ  กล่ำแสง
ปลัดอบต.บางแก้ว


นายกฤษณพงษ์  แก่นเสน
รองปลัดอบต.บางแก้ว


นางจาตุรญา เล้าสุบินประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 นางจินตนา มาเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
 

นางจาตุรญา เล้าสุบินประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี


น.ส.ศศิวิมล มาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 

- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.สุพัตรา อุ่มเอิบ
นิติกรปฏิบัติการ
 

น.ส.ภัทราภรณ์ งามยิ่งยวด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

นายณฐภพ เนตรศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

น.ส.ชญาณ์นันท์  เกตุแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

น.ส.อภิรดี  บุญทอง
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

น.ส.วรรณพร เปลี่ยนสมัย
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 

นายชยกร สวนแก้ว
ผู้ช่วยนิติกร

น.ส.สุภัททรา ศรีนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

น.ส.กิตติยา หงษ์เจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายภาคี วงศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
 

นายณัฐพล ชัยคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสุเมตต์ ม่วงสีตอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)
 

นายราชาโชค  ยังรอด
พนักงานขับรถยนต์

นายชัยณรงค์  คงเพชร
พนักงานขับรถยนต์
 

น.ส.อารีย์  หอมระรื่น
คนงาน

นางทับทิม  ธีระกุล
คนงาน
 

นายปัญญา  จินาพันธ์
คนงาน

นายวิชาญ  ชิณณะพัฒนะ
คนงาน
 

นายคำผล  พิมพ์โคตร
คนสวน

น.ส.บุญยทิพย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ภารโรง
 

นายสำรวย  สระงาม
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายวีรพันธ์ กำเหนิดโทน
พนักงานดับเพลิง
 

นายสันติ ปฐมดิลกกุล
พนักงานดับเพลิง

นายณัฐพงษ์ บุญน้อย
พนักงานดับเพลิง
 

นายเชาวฤทธิ์ วงษ์ศรี
พนักงานดับเพลิง

นายสิทธิโชค มีรักษา
พนักงานดับเพลิง
 

นายพิพัฒน์ ไม้แก่น
พนักงานดับเพลิง
 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เลขที่ 99 หมู่ 5  ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0-3476-9789  

E-mail : saraban@bangkaewsamutsongkhram.go.th

สำนักปลัด : 0-3476-9789 ต่อ 100
กองคลัง (งานภาษี) : 0-3476-9789 ต่อ 103

กองคลัง (งานการเงิน) : 0-3476-9789 ต่อ 104
 
ห้องปลัด : 0-3476-9789 ต่อ 102
กองช่าง : 0-3476-9789 ต่อ 105
กองสวัสดิการสังคม : 0-3476-9789 ต่อ 101
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.