Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรสำนักปลัด อบต.บางแก้ว


นายชินวัฒ  กล่ำแสง
ปลัดอบต.บางแก้ว
โทร.
 081-7638826


นายกฤษณพงษ์  แก่นเสน
รองปลัดอบต.บางแก้ว
โทร. 086-9724556นายประพนธ์ มุ่งหมาย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 061-6130363

 

 


นางจินตนา มาเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
โทร. 064-2893505
 
alt
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
alt
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี


น.ส.ศศิวิมล มาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. 080-7951377
 
alt
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.สุพัตรา อุ่มเอิบ
นิติกรปฏิบัติการ
โทร. 098-8682910
 

น.ส.ภัทราภรณ์ งามยิ่งยวด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 090-6696281

น.ส.ยุวดี หินแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร.090-4464611
   
alt
น.ส.วาทินี ทองศิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 092-2758788
 

นายณฐภพ เนตรศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร. 089-2094581

น.ส.ชญาณ์นันท์  เกตุแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

น.ส.อภิรดี  บุญทอง
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
alt
น.ส.วรรณพร เปลี่ยนสมัย
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
alt
นายชยกร สวนแก้ว
ผู้ช่วยนิติกร

น.ส.สุภัททรา ศรีนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
น.ส.กิตติยา หงษ์เจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายภาคี วงศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
 
alt
นายณัฐพล ชัยคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
alt
นายยุทธวัฒน์ สระทองเรือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)
 

นายราชาโชค  ยังรอด
พนักงานขับรถยนต์

นายชัยณรงค์  คงเพชร
พนักงานขับรถยนต์
 

น.ส.อารีย์  หอมระรื่น
คนงาน

นางทับทิม  ธีระกุล
คนงาน
 

นายปัญญา  จินาพันธ์
คนงาน

นายวิชาญ  ชิณณะพัฒนะ
คนงาน
 

นายคำผล  พิมพ์โคตร
คนสวน

น.ส.บุญยทิพย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ภารโรง
 

นายสำรวย  สระงาม
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
alt
นายนิว บุญชู
พนักงานดับเพลิง
 

นายสันติ ปฐมดิลกกุล
พนักงานดับเพลิง
alt
นายณัฐพงษ์ บุญน้อย
พนักงานดับเพลิง
 

นายเชาวฤทธิ์ วงษ์ศรี
พนักงานดับเพลิง
alt
นายสิทธิโชค มีรักษา
พนักงานดับเพลิง
 
alt
นายพิพัฒน์ ไม้แก่น
พนักงานดับเพลิง

นายชาตรี เรืองศรี
คนสวน
 
นายเมธี แขนโคกกรวด
คนสวน
 alt 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เลขที่ 99 หมู่ 5  ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0-3476-9789  

E-mail : saraban@bangkaewsamutsongkhram.go.th

สำนักปลัด : 0-3476-9789 ต่อ 100
กองคลัง (งานภาษี) : 0-3476-9789 ต่อ 103

กองคลัง (งานการเงิน) : 0-3476-9789 ต่อ 104
 
ห้องปลัด : 0-3476-9789 ต่อ 102
กองช่าง : 0-3476-9789 ต่อ 105
กองสวัสดิการสังคม : 0-3476-9789 ต่อ 101
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.