บุคลากรสำนักปลัด อบต.บางแก้ว


นายชินวัฒ  กล่ำแสง
ปลัดอบต.บางแก้ว


นายกฤษณพงษ์  แก่นเสน
รองปลัดอบต.บางแก้ว


นายประพนธ์  มุ่งหมาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี
 

นายประพนธ์  มุ่งหมาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.ศศิวิมล มาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 

นายศุภกิจ  โฉมทับ
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.อารยา  มณีเอี่ยม
นิติกร
 

น.ส.ภัทราภรณ์ งามยิ่งยวด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ปัทจมา  ทับสี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

นายณฐภพ เนตรศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

น.ส.วรรณภา  อ่วมพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

น.ส.กมลวรรณ  ซุ่นเจ๊า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ชญาณ์นันท์  เกตุแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

น.ส.อภิรดี  บุญทอง
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายภาคี วงศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
 

- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายราชาโชค  ยังรอด
พนักงานขับรถยนต์
 

นายชัยณรงค์  คงเพชร
พนักงานขับรถยนต์

น.ส.อารีย์  หอมระรื่น
คนงาน
 

นางทับทิม  ธีระกุล
คนงาน

นายปัญญา  จินาพันธ์
คนงาน
 

นายวิชาญ  ชิณณะพัฒนะ
คนงาน

นายวิเชียร  ซำอ้วง
คนงาน
 

นายอนุสรณ์  โตเงิน
คนงาน

นายคำผล  พิมพ์โคตร
คนสวน
 

น.ส.บุญยทิพย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ภารโรง

นายสำรวย  สระงาม
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 

นายสันติ ปฐมดิลกกุล
พนักงานดับเพลิง

นายวีรพันธ์ กำเหนิดโทน
พนักงานดับเพลิง
 

นายเชาวฤทธิ์ วงษ์ศรี
พนักงานดับเพลิง

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

โทรศัพท์: 0818341776

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.บางแก้ว

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-9789