บุคลากรสำนักปลัด อบต.บางแก้ว


นายชินวัฒ  กล่ำแสง
ปลัดอบต.บางแก้ว


นายกฤษณพงษ์  แก่นเสน
รองปลัดอบต.บางแก้ว


นางจาตุรญา เล้าสุบินประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 นางจินตนา มาเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
 

นางจาตุรญา เล้าสุบินประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดี


น.ส.ศศิวิมล มาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 

- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.สุพัตรา อุ่มเอิบ
นิติกรปฏิบัติการ
 

น.ส.ภัทราภรณ์ งามยิ่งยวด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

นายณฐภพ เนตรศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

น.ส.สุภัททรา ศรีนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ชญาณ์นันท์  เกตุแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

น.ส.อภิรดี  บุญทอง
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายภาคี วงศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
 

- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายราชาโชค  ยังรอด
พนักงานขับรถยนต์
 

นายชัยณรงค์  คงเพชร
พนักงานขับรถยนต์

น.ส.อารีย์  หอมระรื่น
คนงาน
 

นางทับทิม  ธีระกุล
คนงาน

นายปัญญา  จินาพันธ์
คนงาน
 

นายวิชาญ  ชิณณะพัฒนะ
คนงาน

นายวิเชียร  ซำอ้วง
คนงาน
 

นายอนุสรณ์  โตเงิน
คนงาน

นายคำผล  พิมพ์โคตร
คนสวน
 

น.ส.บุญยทิพย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ภารโรง

นายสำรวย  สระงาม
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 

นายสันติ ปฐมดิลกกุล
พนักงานดับเพลิง

นายวีรพันธ์ กำเหนิดโทน
พนักงานดับเพลิง
 

นายเชาวฤทธิ์ วงษ์ศรี
พนักงานดับเพลิง

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

โทรศัพท์: 0818341776

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.บางแก้ว

 

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-9789