Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

สภาพทางสังคม อบต.บางแก้ว

การศึกษา
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขาจังหวัดสมุทรสงคราม)
       โรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่ง (รวมโรงเรียนขยายโอกาส  1  แห่ง)
       ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  2  แห่ง (อบต.บางแก้ว ดำเนินการเอง)
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน  8  แห่ง
       หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย  10  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       วัด        2  แห่ง
       ศาลเจ้า  2  แห่ง

การสาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  2  แห่ง
       อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ที่ทำการ/จุดตรวจ  ตำรวจชุมชน  1  แห่ง
       สถานีดับเพลิง  -  แห่ง
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เลขที่ 99 หมู่ 5  ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0-3476-9789  

E-mail : saraban@bangkaewsamutsongkhram.go.th

สำนักปลัด : 0-3476-9789 ต่อ 100
กองคลัง (งานภาษี) : 0-3476-9789 ต่อ 103

กองคลัง (งานการเงิน) : 0-3476-9789 ต่อ 104
 
ห้องปลัด : 0-3476-9789 ต่อ 102
กองช่าง : 0-3476-9789 ต่อ 105
กองสวัสดิการสังคม : 0-3476-9789 ต่อ 101
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.